Logo-doh
ثبت‌شده: 21 دی 1399
بازنگری: 04 بهمن 1399
پذیرفته‌شده: 07 بهمن 1399
انتشار الکترونیکی: 15 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

تصویر سلامت. 1400؛12(3): 214-223.
DOI: 10.34172/doh.2021.22
  تعداد مشاهده چکیده: 130
  تعداد دانلود PDF: 59

کیفیت در ارائه خدمات سلامت

مقاله پژوهشی

کيفيت خدمات درمانی و عوامل موثر بر آن: یک مطالعه مقطعی در بیمارستان‌های پایلوت نظام ارجاع الکترونیک

محمدجواد کبیر 1 ORCID logo، علیرضا حیدری 1* ORCID logo، زهرا خطیرنامنی 1 ORCID logo، سکینه بیگم کاظمی 1 ORCID logo، محمدرضا هنرور 1 ORCID logo، علی ابرازه 2 ORCID logo، منصوره لطفی 1 ORCID logo

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و اهداف

بیمارستان بازوی مهم ارائه خدمات بهداشتی ­و­درمانی و اولین سطح ارجاع با قلمرو مسئولیت‌های مشخص است و به این لحاظ مهم‌ترین سازمان بهداشتی­ و­درمانی به­ شمار می‌آید. این مطالعه با هدف بررسي شکاف کيفيت خدمات درمانی ارائه شده و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌ های مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی، 384 بیماری که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب با حجم انتخاب شدند، در قالب نظام ارجاع الکترونیک به سطح دو ارجاع داده شده و خدمات سرپایی را توسط پزشک متخصص در درمانگاه‌های بیمارستان‌های مجری نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان در سال 1398 دریافت نمودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه دو بخشی شامل مشخصات دموگرافیک و مدل سروکوال بود. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار SPSS23 تحلیل شد.

یافته‌ها

در تمامي ابعاد در درمانگاه‌های مورد بررسی، شكاف وجود داشت (p<0/001). بیش­ترین شکاف در بعد همدلی (0/57) و کم‌ترین شکاف در بعد ملموسات مشاهده شد (0/38-). میزان شکاف خدمات ارائه شده به بیماران در بعد تضمین برحسب جنس (0/005 = P)، در بعد همدلی برحسب سطح تحصیلات (0/028 = P) و در بعد اطمینان برحسب شهرستان متفاوت بود (0/028 = P).

نتیجه‌گیری

در بیمارستان‌های مجری نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان، در تمام ابعاد، شکاف وجود دارد و نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که در هیچ یک از ابعاد، انتظارات دریافت‌کنندگان به طور کامل برآورده نشده است.

کلید واژه ها: شکاف کیفیت, خدمات درمانی, نظام ارجاع الکترونیک, مدل سروکوال, خدمات سرپایی, درمانگاه
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.