Logo-doh
تصویر سلامت. 1400؛12(4): 345-355.
DOI: 10.34172/doh.2021.33
  تعداد مشاهده چکیده: 38
  تعداد دانلود PDF: 22

عدالت در سلامت,اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی

مقاله پژوهشی

مطالعه رابطه سبک­های مدیریت کلاسی با نگرش به یادگیری الکترونیکی در استادان

محمد محبوبی 1 ORCID logo، عاطفه زاهدی 2* ORCID logo، بابک رستگاری مهر 1 ORCID logo، علی ابرازه 3 ORCID logo، سارا سیار 1 ORCID logo، باقر پهلوان زاده 1 ORCID logo

1 دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
2 دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران
3 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
*پدیدآور رابط: پست الکترونیکی: atefe.zahedi@gmail.com

چکیده

زمینه و اهداف

پاندمی Covid-19 بستر تشکیل اغلب کلاس های درس را به طور اجتناب ناپذیری به شکل کلاس مجازی تبدیل نمود. آموزش الکترونیکی و شیوه مدیریت کلاسی در این دوران بر کیفیت آموزش مؤثر است. این مطالعه به منظور رابطه سبک های مدیریت کلاسی با نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی در دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شده است.

مواد و روش ها

در این پژوهش مقطعی- تحلیلی در سال 1399، مدرسان علوم پایه و بالینی دانشکده علوم پزشکی آبادان به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه سبک مدیریت کلاس و نگرش استادان به یادگیری الکترونیک بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ویلکاکسون و رگرسیون و نرم افزار SPSS 21 انجام شد.

یافته ها

76 مدرس مرد و 69 مدرس زن در مطالعه مشارکت داشتند. در حیطه آموزش الکترونیک بیش ترین و کم ترین میانگین به ترتیب مربوط به آموزش چند رسانه ای (92/3 ± 57/1) و احساس رضایت (04/3 ± 3/1) بود. در حیطه مدیریت کلاس بعد آموزش با بیش ترین میانگین (3/0 ± 03/3) و بعد نیروی انسانی کم ترین میانگین را داشت (34/0 ± 49/2). ارتباط معنی داری بین نگرش به آموزش الکترونیک و مدیریت کلاس مشاهده نشد.

نتیجه گیری

نگرش مثبت به آموزش الکترونیک و عدم رضایت از مدیریت کلاس می تواند فرآیند آموزشی را هم برای مدرسان و هم برای دانشجویان مشکل نماید. استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تقویت زیرساخت های آموزش الکترونیک، تربیت و ایجاد انگیزه در استادان و پرهیز از مدیریت جزیره ای توصیه می شود.


کلید واژه ها: نگرش, یادگیری, آموزش از راه دور, آموزش، سازماندهی و مدیریت
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 اسفند 1399
بازنگری: 03 خرداد 1400
پذیرفته‌شده: 08 خرداد 1400
انتشار الکترونیکی: 12 آبان 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)