Logo-doh
تصویر سلامت. 1400؛12(4): 298-309.
doi: 10.34172/doh.2021.29
  تعداد مشاهده چکیده: 373
  تعداد دانلود PDF: 210

اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی

مقاله پژوهشی

تحلیل توئیت های نخبگان سیاسی ایران درباره پاندمی کووید-19

شبنم قاسمیانی 1 ORCID logo، رحیم خدایاری زرنق 2,3* ORCID logo

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع¬رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2 گروه مدیریت و سیاست¬گذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی¬درمانی تبریز، پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: rahimzarnagh@gmail.com

چکیده

زمینه و اهداف

در طول دوران پاندمی کرونا، نخبگان سیاسی در ایران سعی کرده اند از شبکه های اجتماعی برای بیان دیدگاه های خود یا تأثیرگذاری بر افکار مردم و یا انتقاد از عملکرد دولت در زمینه مدیریت بیماری کووید-19 بهره ببرند. این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل توئیت های مرتبط با این پاندمی که توسط شخصیت های سیاسی ایرانی توئیت شده، انجام گرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه با رویکرد کیفی و از نوع تحلیل محتواست. با مراجعه به وب سایت های خبری عمومی و تخصصی سیاسی، فهرستی از شخصیت های سیاسی که احتمال کاندیدا شدن آن ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 وجود داشت، انتخاب شدند، حساب های توئیتری این افراد شناسایی شد و کلیه توئیت های اصلی و اولیه فارسی و انگلیسی این افراد درباره کووید-19 از ابتدای پاندمی کووید-19 در اواخر سال 2019 تا انتهای سال2020 گردآوری و بررسی شد. از روش تحلیل محتوا برای تم بندی و تحلیل توئیت ها استفاده شد.

یافته ها

بیش از2800 توئیت از 27 شخصیت سیاسی مورد بررسی قرار گفت. حدود 18درصد از کل توئیت-های این افراد در این بازه زمانی، مرتبط با سلامت و تقریبا 84 درصد از توئیت های سلامت محتوای کرونایی داشتند. کلیه توئیت های مرتبط با کووید-19 در شش تم اصلی شامل؛ اطلاع رسانی؛ توصیه های سیاستی؛ انتقاد از عملکرد دولت؛ تحلیل وضعیت و پیش بینی آینده؛ هشدار؛ و مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دسته بندی شدند.

نتیجه گیری

در سال های اخیر استفاده از توئیتر در بین نخبگان سیاسی ایران افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می رسد، توئیت های نخبگان سیاسی، می تواند تأثیر چشمگیری در دیدگاه ها و رفتار مردم و همچنین عملکرد و یا الزام به پاسخگویی بیشتر دولت در مدیریت پاندمی کووید-19 داشته باشد. نظام سلامت نیز می تواند از ظرفیت این شبکه اجتماعی برای اطلاع رسانی برنامه ها، جلب حمایت و اشاعه دیدگاه های بهداشتی و پیشگیری، بهره بیشتری ببرد.

کلید واژه ها: توئیتر, کووید-19, ایران, سیاستهای سلامت, نخبه سیاسی, سیاستهای سلامت
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 01 خرداد 1400
بازنگری: 27 خرداد 1400
پذیرفته‌شده: 16 تیر 1400
انتشار الکترونیکی: 01 دی 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)