Logo-doh
تصویر سلامت. 1402؛14(4): 409-422.
doi: 10.34172/doh.2023.32
  تعداد مشاهده چکیده: 398
  تعداد دانلود PDF: 133

مدیریت در سیستم سلامت

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش کارکنان سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان‌ ها

آرزو پرکار 1 ORCID logo، صدرالدین ستاری 1* ORCID logo، محمدتقی مقدم نیا 2 ORCID logo

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
2 گروه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: sadraddin1356@yahoo.com

چکیده

زمینه. عمده‌ترین فاکتور اثر‌گذار در موفقیت فرآیند مدیریت بحران، آمادگی گروه مقابله با بحران است‌، الگوهای آموزشی ابزاری برای حفظ آمادگی پرسنل بوده که ضمن کمک به یادگیری آنها در کسب اطلاعات، مهارت‌ها و شیوه‌های تفکر، بر توان آنان در حصول به هدف‌های معین می‌افزایند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش کارکنان سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی انجام شد.
روش کار. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه اجرای پژوهش، در گروه پژوهش‌های ترکیبی یا آمیخته اکتشافی می‌باشد و از نظر ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی از نوع تحلیل محتوا و مضمون و در بخش کمّی، با توجه به استفاده ازروش مدل‌یابی معادلات ساختاری و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان در حوزه سامانه فرماندهی حادثه و در بخش کمّی شامل مدیران و کارکنان این سامانه در بیمارستان‌های استان گیلان بود. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و در بخش کمّی، تصادفی خوشه‌ای بود. حجم نمونه در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع داده‌ها، 15 نفر و در بخش کمّی براساس فرمول کوکران 226 نفر برآورد و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمّی پرسشنامه مستخرج از مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار MAXQDA2020 و نرم‌افزار SmartPls3 و در بخش کمّی از نرم‌افزار SPSS26 استفاده شد.
یافته‌ها. با تحلیل مقوله‌های حاصل از 15مصاحبه با خبرگان، 43 کد باز، 12 کد محوری استخراج شدند که عبارتند از: تعیین وضع موجود، تعیین پیش‌نیازها، امکان‌سنجی، تعیین راهبردها، تعیین محتوای ‌آموزشی، سازمان‌دهی راهبرد آموزشی، اقدامات تخصصی، طراحی و مدل‌سازی، تلفیق و اجرا، پشتیبانی، ارزشیابی یادگیرنده و بازخورد و 5 کد انتخابی: طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و بازخورد، سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها و بُعد اجرا و پشتیبانی، به دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بُعد طراحی، با ضریب مسیر (987/ 0) و (713/ 176) =t، بیشتر از ابعاد دیگر در طراحی الگوی آموزش تاثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که همه مولفه‌ها ارتباط معناداری در طراحی الگو داشتند.
نتیجه‌گیری. نتایج پژوهش نشان داد فرماندهی کارآمد در حوادث احتمالی در گرو آموزش موثر کارکنان با الگوی جدید و به‌روز می‌باشد.

کلید واژه ها: مدیریت ریسک, عملکرد و تجزیه و تحلیل وظیفه, مدیریت منابع کارکنان- مراقبت‌های بهداشتی, برنامه‌ریزی/ سازماندهی و مدیریت بلایا
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 11 خرداد 1402
بازنگری: 12 شهریور 1402
پذیرفته‌شده: 19 شهریور 1402
انتشار الکترونیکی: 15 مهر 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)