Logo-doh
ثبت‌شده: 18 شهریور 1399
بازنگری: 13 مهر 1399
پذیرفته‌شده: 23 مهر 1399
انتشار الکترونیکی: 25 خرداد 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

تصویر سلامت. 1400؛12(2): 200-208.
DOI: 10.34172/doh.2021.20
  تعداد مشاهده چکیده: 202
  تعداد دانلود PDF: 105

تحقیقی

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و ناسازگاری در محیط کار: نقش غنی ­سازی کار- خانواده و جنسیت

فاطمه طاهری 1* ORCID logo

1 دانشکده مديريت و حسابداري، گروه مديريت دولتي، پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران

چکیده

زمینه و اهداف: ناسازگاري در محيط کار باعث بروز رفتارهاي مخرب و نيز ميل به خروج کارکنان از سازمان مي¬گردد؛ بنابراين شناسايي عوامل تأثيرگذار بر بروز آن اجتناب¬ناپذير است. پژوهش حاضر، رابطه¬ي بين اعتياد به کار و ناسازگاري در محيط کار: نقش غني¬سازي کار- خانواده و جنسيت را بررسي نموده است.

مواد و روش¬ها: اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، یک مطالعه توصيفي همبستگی مي‌باشد. جامعه¬ي آماري، 590 نفر از کارکنان مرکز بهداشت استان قم مي‌باشد. 233 نفر نمونه با استفاده از جدول تعیین نمونه کرجسی- مورگان به صورت تصادفي انتخاب شده‌اند. تجزيه و تحليل داده¬ها با استفاده از معادلات ساختاري توسط دو نرم‌افزار SPSS 25 و AMOS 18 انجام شده است.

یافته‌ها: اعتياد به کار بر ناسازگاري تأثير مثبت دارد و غني‌سازي کار- خانواده تأثير منفي بر آن دارد. همچنين غني‌سازي کار- خانواده، نقش ميانجي بين اعتياد به کار و ناسازگاري ايفا مي‌کند. علاوه بر آن، جنسيت فقط رابطه¬ي بين اعتياد به کار و ناسازگاري را تعديل مي‌نمايد.

نتیجه‌گیری: نتايج اين مطالعه نشان داد کاهش ناسازگاري در محيط کار مي¬تواند از طريق توجه به وضعيت اعتياد به کار و غني¬سازي کار- زندگي کارکنان و پياده¬سازي روش¬هايي براي بهبود آن¬ها صورت گيرد.


کلید واژه ها: محیط کار, رفتار اجتماعی, خشونت در محیط کار, درگیری شغلی, ناسازگاری, قلدری, هویت جنس, غنی سازی کار- خانواده, غنی سازی خانواده-کار
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.