Logo-doh
تصویر سلامت. 1399؛11(3): 250-263.
doi: 10.34172/doh.2020.32
  تعداد مشاهده چکیده: 789
  تعداد دانلود PDF: 324

کیفیت در ارائه خدمات سلامت

مقاله پژوهشی

شناسایی موانع اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی و رتبه بندی آنان به روش AHP

مرتضی بختیاری 1 ORCID logo، مراد شمسی 1* ORCID logo

1 گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: modir400_2000@yahoo.com

چکیده

زمینه و اهداف: طرح تحول نظام سلامت با هدف پاسخ گوئی به نیازهای جامعه، بهبود و ارتقای نظام سلامت و برطرف ساختن مشکلات درمانی جامعه اجرایی شد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی موانع اجرایی طرح تحول نظام سلامت به روش AHP (Analytical Hierarchy Process) بود.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی ـ پیمایشی بود که در بیمارستان‌های دولتی کلان‌شهر اهواز انجام گرفت. جامعه ی آماری آن، مدیران بیمارستان‌ها بودند که تعداد 12 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ی باز و بسته استفاده شد. از آزمون t جهت وزن دهی به شاخص ها، تکنیک AHP جهت رتبه‌بندی شاخص ها به روش مقایسات زوجی براساس طیف ساعتی 9 درجه و نرم‌افزارهای آماری SPSS و Expert Choice استفاده گردید.

یافته ها: بنابر یافته های پژوهش 4 عامل (مالی، زیرساخت، برنامه‌ریزی و انسانی) با 22 زیر عامل به عنوان موانع اجرای طرح تحول نظام سلامت شناسایی شدند که مانع مالی با میانگین وزنی (0/381)، زیرساخت با میانگین وزنی (0/332)، برنامه‌ریزی با میانگین وزنی (0/162) و انسانی با میانگین وزنی (0/120) به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که برای اجرای موفقیت آمیز طرح تحول نظام سلامت، ضروری است تأمین منابع مالی، فراهم نمودن زیرساخت های لازم، نظارت دقیق بر اجرا، انگیزه و مشارکت نیروی انسانی مورد توجه متولیان این طرح قرار گیرد.


کلید واژه ها: طرح تحول نظام سلامت, بیمارستانهای دولتی, اهواز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 28 بهمن 1398
پذیرفته‌شده: 02 اردیبهشت 1399
انتشار الکترونیکی: 01 مهر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)