Logo-doh
ثبت‌شده: 16 آذر 1399
بازنگری: 22 دی 1399
پذیرفته‌شده: 05 بهمن 1399
انتشار الکترونیکی: 15 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

تصویر سلامت. 1400؛12(3): 240-250.
DOI: 10.34172/doh.2021.24
  تعداد مشاهده چکیده: 105
  تعداد دانلود PDF: 36

مدیریت در سیستم سلامت

مقاله پژوهشی

همبستگی بین خلاقیت و مهارت کارآفرینی در مدیران بیمارستان های آموزشی

مهدی امرائی 1 ORCID logo، مهدی رژه 1 ORCID logo، مهشید سالاری حمزه خانی 1 ORCID logo، فرزاد فرجی خیاوی 2* ORCID logo

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و اهداف

از آن جا که صاحب نظران پیش نیاز و جوهره موضوع کارآفرینی را خلاقیت می دانند، ضرورت دارد برای شناسایی میزان خلاقیت مدیران حوزه سلامت اقدامی انجام شود. لذا این پژوهش با هدف تعیین همبستگی بین خلاقیت و مهارت کارآفرینی در مدیران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل مدیران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز بود و داده ها به روش سرشماری از 110 نفر از مدیران سطوح ارشد و میانی از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران تأئید شد. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسش نامه خلاقیت 0/83 و برای پرسش نامه مهارت‌های کارآفرینی 0/88 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری فراوانی مطلق و نسبی، میانگین، انحراف معیار و نیز آزمون های تی مستقل، آنووا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام در نرم افزار SPSSنسخه 22 استفاده شد.

یافته ها

میانگین امتیاز خلاقیت برای مدیران 7/91±44/74 به دست آمد. 64/6 درصد مدیران بسیار خلاق و 35/4 درصد آنها نسبتا خلاق برآورد شدند. میانگین امتیاز مهارت های کارآفرینی مدیران 0/67±3 به-دست آمد و مناسب برآورد شد. همبستگی خلاقیت با مهارت های کارآفرینی 0/645 به دست آمد که رابطه مثبت و قوی بین این دو متغیر را نشان داد (P<0/001). رگرسیون خطی ساده نشان داد که مهارت های مدیریتی در بین مهارت های کارآفرینی تعیین کننده 44/4 درصد خلاقیت است (P<0/001).

نتیجه گیری

مهارت های مدیریتی مهم ترین عاملی است که می تواند در خلاقیت بین مدیران بیمارستان موثر باشد. بنابراین، پیشنهاد می گردد با برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی میزان مهارت های مدیریتی در میان مدیران تقویت گردد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر اینکه سن و سابقه کار با خلاقیت و مهارت های کارآفرینی رابطه عکس دارد، پیشنهاد می شود از افراد جوان تر استقبال بیش-تری به عمل آید.

کلید واژه ها: خلاقیت, کارآفرینی, مدیریت, بیمارستان ها
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.