Logo-doh
تصویر سلامت. 1400؛12(4): 404-416.
DOI: 10.34172/doh.2021.38
  تعداد مشاهده چکیده: 61
  تعداد دانلود PDF: 29

بهداشت عمومی

مقاله پژوهشی

سبب ­شناسی گرایش­ به مصرف­ سیگار: یک وارسی ­کیفی از تجارب زیسته جوانان سیگاری

یوسف حبیبی 1* ORCID logo، آتوسا کلانتر هرمزی 1 ORCID logo، کیومرث فرحبخش 1 ORCID logo، حسین سلیمی بجستانی 1 ORCID logo، محمد عسگری 1 ORCID logo

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
*پدیدآور رابط: پست الکترونیکی: yosefhabibi@ymail.com

چکیده

زمینه و اهداف

مصرف سیگار بستر امنیتی- اجتماعی جوانان، سلامت و بهداشت عمومی را به چالش کشیده است. از طرفی هم، نگاه سهل انگارانه باعث گردیده که جامعه بیشتر به سمت عادی سازی مصرف سیگار حرکت کرده و جوانان نیز هر روز بیشتر از قبل به سمت آن کشیده شوند. هدف این مطالعه سبب-شناسی گرایش به مصرف سیگار با نگاه به تجارب زیسته جوانان مصرف کننده سیگار است.

مواد و روش ها

این مطالعه ی کیفی با روش پدیدارشناسی و استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق با 14 جوان 20 تا 35 سال که به شکل روزانه و مداوم مصرف سیگار داشتند در شهر تهران و در سال 1399صورت گرفت. شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند گزینش شدند. نمونه-گیری به منظور دریافت داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرده و در ادامه اطلاعات جمع آوری شده با روش کدگذاری تحلیل شدند.

یافته ها

تحلیل تجارب مشارکت کنندگان منجر به شناسایی 113 کد اولیه، 19 زیر طبقه، 8 طبقه فرعی و در نهایت 2 طبقه اصلی گردید. طبقات فرعی عبارت بودند از تحریف شناختی از آثار سیگار، استفاده از سیگار به منظور کاهش مشکلات روان شناختی، مصرف برای جبران احساس خود کم بینی، میل به مصرف هنگام خُلق پایین، احساس متفاوت بودن هنگام مصرف، میل به مصرف در پاسخ به هیجانات متأثر از هنر، دسترسی آسان به سیگار، اثر معکوس تبلیغات منفی و طبقات اصلی را مؤلفه های درون فردی و مؤلفه های میان فردی- برون‌فردی گرایش به مصرف سیگار در جوانان تشکیل دادند.

نتیجه گیری

بررسی تجارب زیسته جوانان در مصرف سیگار باعث شناخت عمقی تر مؤلفه های گرایش به سیگار شده و متعاقباً منجر به درک بهتر و سریع تر دیگر جوانان از این تجربیات می شود.


کلید واژه ها: جوانان, مصرف سیگار, گرایش, پدیدارشناسی, پژوهش کیفی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 10 مرداد 1400
بازنگری: 04 مهر 1400
پذیرفته‌شده: 07 مهر 1400
انتشار الکترونیکی: 17 آبان 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)