Logo-doh
تصویر سلامت. 1403؛15(1): 52-63.
doi: 10.34172/doh.2024.05
  تعداد مشاهده چکیده: 158
  تعداد دانلود PDF: 58

مدیریت در سیستم سلامت

مقاله پژوهشی

بررسی نقش میانجی یادگیری‌زدایی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان‌های دولتی ایران

فاطمه طاهری 1* ORCID logo

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: F_taheri@ut.ac.ir

چکیده

زمینه. در مدیریت دانش سازمانی لازم است عوامل اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فناوری مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با در نظر گرفتن متغیر میانجی یادگیری‌زدایی است.
روش کار. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک مطالعه توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، 450 نفر از کارکنان حوزه پشتیبانی بیمارستان­ های دولتی استان تهران (ایران) با روش سرشماری است که 420 نفر از آنها در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار جمع ­آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و یادگیری ­زدایی بود. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از مدل ­سازی معادلات ساختاری و توسط دو نرم ­افزار SPSS و AMOS انجام گرفته است.
یافته‌ها. نتایج پژوهش تاییدکننده ­ی روابط ساختاری مفروض بود؛ به‌طوری که فرهنگ سازمانی هم به‌طور مستقیم (0/34) و هم به‌­طور غیرمستقیم از طریق یادگیری­ زدایی (0/78) بر مدیریت دانش تاثیرگذار است. همچنین متغیر یادگیری‌زدایی به­ طور مستقیم بر مدیریت دانش تاثیر معنادار و مثبت داشت (0/55).
نتیجه‌گیری. با توجه به ارتباط مثبت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و ایفای نقش یادگیری‌زدایی به عنوان متغیر میانجی در این ارتباط، تقویت فرهنگ سازمانی و بهبود ابعاد یادگیری‌زدایی، به پیاده‌سازی مدیریت دانش و توسعه آن در بیمارستان‌ها کمک می‌‌کند. نتیجه این وضعیت افزایش رضایت بیماران و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی خواهد بود.

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی, مدیریت دانش, یادگیری زدایی, بیمارستان ها
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 27 مهر 1402
بازنگری: 30 آذر 1402
پذیرفته‌شده: 25 بهمن 1402
انتشار الکترونیکی: 29 بهمن 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)