Logo-doh
تصویر سلامت. 1403؛15(1): 84-98.
doi: 10.34172/doh.2024.07
  تعداد مشاهده چکیده: 125
  تعداد دانلود PDF: 59

سیاست گزاری در سلامت

مقاله پژوهشی

چالش‌ها و راهکارهای ارتقای وضعیت نظام آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز: تحلیل دیدگاه ذینفعان

محمدرضا صادقی 1 ORCID logo، سیده ثمین ایمانی 2 ORCID logo، سالار قادری 3 ORCID logo، صنم محمدزاده 3 ORCID logo، ثمینا سلطانی 4* ORCID logo

1 دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: samina.soltani81@gmail.com

چکیده

زمینه. تربیت نیروی انسانی کارآمد از وظایف اصلی دانشگاه‌ها می‌باشد. با توجه به نقش آموزش در پرورش نیروی انسانی حرفه‌ای در نظام بهداشت کشور، بررسی وضعیت نظام آموزشی دانشگاه‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های موجود در نظام آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه راهکارهای رفع آنها از دیدگاه ذینفعان (اعضای هیات علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان آموزشی دانشگاه) بود.

روش کار. این مطالعه از نوع مطالعات تلفیقی (کیفی-کمی) بود که در تابستان ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. شرکت‌کنندگان مطالعه در کل ۵۸۳ نفر بودند (شامل ۱۳۸ نفر از اعضای هیات علمی، ۳۴۵ نفر از دانشجویان و ۵۵ نفر از مدیران و کارکنان حیطه آموزش). ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی مطالعه پرسش‌نامه سوال باز و در مرحله کمی نیز پرسش‌نامه سوال بسته بود. برای اولویت‌بندی چالش‌ها از ماتریس اولویت‌بندی استفاده گردید که شامل ۴ شاخص: اهمیت، قابلیت رفع، هزینه- اثربخشی و فوریت بود.

یافته‌ها. نبود فضا و امکانات مناسب برای دانشجویان در کارآموزی‌ها و کارورزی‌ها، مشغله کاری زیاد اساتید، ارتباط کم دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، عدم انتخاب مسئولین آموزشی بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های آنها و کمبود تعداد اساتید مهم‌ترین چالش‌های آموزشی بودند.

نتیجه‌گیری. با توجه به یافته‌های این مطالعه برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های ذکر شده از سوی مسئولین و مدیران این دانشگاه به منظور بهبود نظام آموزشی علوم پزشکی تبریز باید در اولویت نهاد‌های مربوطه قرار گیرد.

کلید واژه ها: آموزش, تکنولوژی آموزشی, آموزش پزشکی, آموزش اساتید, عملکرد تحصیلی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 24 آذر 1402
بازنگری: 13 دی 1402
پذیرفته‌شده: 19 دی 1402
انتشار الکترونیکی: 05 اسفند 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)